I skrivande stund, oktober 2018, finns det omkring 1 miljon registrerade företag inom näringslivet i Sverige. Alla dessa företag bidrar på sitt sätt till landets ekonomiska tillväxt.

Man har på senare år sett en stadig ökning av antalet nya företag, räknat över en relativt lång tidsperiod. Dock är det i princip omöjligt att ange någon exakt siffra, då det beror på tolkningen av vad som kan definieras som ett företag och inte (det går vi dock inte närmare in på här).

Sveriges största internationella företag

2017 toppade Volvo Cars listan över våra största internationella företag, med omkring 15 000 anställda utomlands och omkring 22 500 anställda i Sverige. Tätt efter kom PostNord med cirka 22 500 anställda utomlands och omkring 20 000 anställda i Sverige.

Även Samhall, Volvo AB, Axel Johnson Holding och ICA-Gruppen AB ligger högt på listan, med mellan 3 000 – 10 000 anställda i utlandet och omkring 12 000 – 20 000 anställda på hemmaplan.

Mellan 2003 – 2010 skedde en ordentlig tillväxt inom näringslivet i Sverige med omkring 120 000 nya företagsetableringar. Det berodde till viss del på förändrade krav för vilka företag som kunde anses vara verksamma, en förändring som främst gynnade enmans- och småföretag.

Mellan 2012 – 2013 såg man sedan en minskning i antalet nyetablerade företag för att sedan återigen se en ökning mellan 2014-2017.

Överlevnadsgraden för nyetablerade företag

Man har gjort mätningar som visar hur många av de nyetablerade företagen som fortfarande är aktiva efter två års tid. En undersökning som gjordes 2014 visar att över 85 % av de nystartade företagen fortfarande var verksamma år 2016 vilket får anses vara en hög siffra jämfört med hur det ser ut i övriga delar av världen, främst i Europa. Sverige är det land som har högst grad av överlevnad bland nya företag bland de länder man jämfört med.

Generellt kan man se att det är fler företag som överelever inom industrisektorn än inom tjänstesektorn vilket delvis kan bero på kostnaderna för nyetablering inom industrisektorn. Det finns ur den aspekten mer utrymme för att prova och misslyckas inom tjänstesektorn.

Företagen blir allt mer globaliserade

Näringslivet blir allt mer globaliserat och 2016 fanns det drygt 3 000 registrerade svenska företag med dotterbolag utomlands, många med långt fler anställda i utlandet jämfört med företagen i Sverige; av totalt 2 miljoner anställda i ovan nämnda företag var cirka 1,5 miljoner anställda utomlands.

Mellan 2000 – 2016 ökade antalet utlandsanställda med över 50 % och den största ökningen skedde inom tjänstesektorn. Samtidigt sjönk siffrorna på antalet anställda i samma koncerner i Sverige, mycket på grund av att utveckling och produktion skedde i allt större utsträckning utomlands.

Större marknad utomlands än på hemmaplan

De allra flesta utlandsanställda arbetar i Europa, det är endast omkring en fjärdedel som arbetar i Nord/Sydamerika och/eller i Asien. Dessa siffror ändras dock från år till år vilket främst beror på strukturella förändringar i form av ägarbyte, omorganisationer, fusioner eller liknande.

De största svenskägda koncernerna omsätter mångmiljonbelopp varje år, i vissa fall även mångmiljardbelopp. Faktum är att utlandsmarknaden om man ser till det totala antalet tillverkade och sålda produkter och/eller tjänster oftast är större än den svenska,